Royal Tours World | เกาหลี Funny Springs Shock Price (TS)

ทัวร์เกาหลีใต้

เกาหลี Funny Springs Shock Price (TS) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
19,999.-
231  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Korean Air

- ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน !!!!
- สนุกสนานกับการ ปั่น Rail Bike ชมธรรมชาติ
- น้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ สะพานพันโพ
-  N’SEOUL TOWE+พระราชวังชางด๊อกคุง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
6 ก.ค. - 10 ก.ค. 2561 22,999.-
13 ก.ค. - 17 ก.ค. 2561 22,999.-
20 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561 22,999.-
27 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 23,999.-
3 ส.ค. - 7 ส.ค. 2561 22,999.-
10 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 23,999.-
17 ส.ค. - 21 ส.ค. 2561 19,999.-
21 ส.ค. - 25 ส.ค. 2561 22,999.-
24 ส.ค. - 28 ส.ค. 2561 22,999.-
28 ส.ค. - 2 ต.ค. 2561 23,999.-
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2561 22,999.-
7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 22,999.-
14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 22,999.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 23,999.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 25,999.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 25,999.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 24,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll