Royal Tours World | KOREA PRE-WEDDING (WE)

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA PRE-WEDDING (WE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
32,900.-
255  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Eastar Jet

- เที่ยวเกาหลี พร้อมเก็บภาพคู่รักสุดโรแมนติก
- สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ณ เกาะนามิ
- คล้องกุญแจคู่รักและชมวิวที่ N’SEOUL TOWER
- ช่างภาพ ภาพถ่ายสามสถานที่หลัก พร้อมไฟล์ภาพทั้งหมด
- โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลี
- พิเศษ!ช่างแต่งหน้า/ทำผม พร้อมชุดฮันบก (ชาย+ หญิง)

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 32,900.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 32,900.-
28 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 32,900.-
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 39,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll