Royal Tours World | SAY HI TURKEY (SM)

ทัวร์ตุรกี

SAY HI TURKEY (SM) | 8 วัน 6 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
28,927.-
229  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 8 วัน 6 คืน  

โดยสายการบิน : Air Astana

- ทัวร์ตุรกี ชม เมืองอิสตันบูล+สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- พระราชวังโดลมาบาห์เช+อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- คัปปาโดเกีย + ปามุคคาเล่ + โชว์ระบำหน้าท้อง
- ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย + บ้านของพระแม่มารี
- ชม บ้านพระแม่มารี+ชม ปราสาทปุยฝ้าย
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
29 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561 28,927.-
10 ก.ค. - 17 ก.ค. 2561 28,927.-
15 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 28,927.-
20 ก.ค. - 27 ก.ค. 2561 33,927.-
8 ส.ค. - 15 ส.ค. 2561 33,927.-
24 ส.ค. - 31 ส.ค. 2561 28,927.-
10 ก.ย. - 17 ส.ค. 2561 33,927.-
10 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 28,927.-
14 ก.ย. - 21 ก.ย. 2561 28,927.-
21 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561 28,927.-
12 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561 30,927.-
15 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 30,927.-
21 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 33,927.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll