Royal Tours World | ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (ZE)

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (ZE) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
14,999.-
240  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Emirates

- ทัวร์ฮ่องกง ชม A SYMPHONY OF LIGHTS
- เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
- ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK
- นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม REPULSE BAY
- วัดแชกงหมิว สักการะเทพเจ้าแชกง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
7 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2561 15,999.-
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2561 15,999.-
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2561 15,999.-
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561 15,999.-
6 ก.ย. - 8 ก.ย. 2561 14,999.-
13 ก.ย. - 15 ก.ย. 2561 15,999.-
20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2561 15,999.-
4 ต.ค. - 6 ต.ค. 2561 16,999.-
11 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561 16,999.-
18 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 16,999.-
25 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 16,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll