Royal Tours World | ฮ่องกง ลันเตา ช้อปปิ้ง (GS)

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง ลันเตา ช้อปปิ้ง (GS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
12,999.-
271  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Cathay Pacific Airways

- ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้งสุดมันส์
- กระเช้านองปิง 360 องศา+รีพลัส เบย์
- วัดพระใหญ่โปหลิน+วัดแชกงหมิว
- วัดหวังต้าเซียน+ย่านมงก๊ก
- ช้อปปิ้งย่านเลดี้ส์ มาร์เก็ต
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
11 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 2561 12,999.-
15 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2561 13,999.-
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 13,999.-
8 ก.ค. - 10 ก.ค. 2561 14,999.-
20 ก.ค. - 22 พ.ค. 2561 14,999.-
25 ก.ค. - 27 ก.ค. 2561 14,999.-
7 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 14,999.-
14 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 14,999.-
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 14,999.-
12 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 16,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll