Royal Tours World | HONGKONG SHOPPING (BS)

ทัวร์ฮ่องกง

HONGKONG SHOPPING (BS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
11,900.-
234  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Emirates

- ทัวร์ฮ่องกง สนุกเพลิดเพิลนไปกับการช้อปปิ้ง
- นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
- สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
- ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ถนนนาธาน+จิมซาจุ่ย
- ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
7 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2561 13,900.-
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2561 13,900.-
20 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561 12,900.-
21 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2561 12,900.-
5 ก.ค. - 7 ก.ค. 2561 13,900.-
12 ก.ค. - 14 ก.ค. 2561 13,900.-
19 ก.ค. - 21 ก.ค. 2561 13,900.-
29 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 13,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll