Royal Tours World | ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (GS) **พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

"> **พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

" />

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (GS) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
11,999.-
197  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Cathay Pacific Airways

- ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า
- กระเช้านองปิง 360 องศา+วัดพระใหญ่โปหลิน
- สวนยวนหมิงหยวน+ชมโชว์วัฒนธรรมจีน
- เดอะ เวนีเชียน +เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า
- รีพลัส เบย์+วัดแชกงหมิว+วัดหวังต้าเซียน
**พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 มิ.ย. - 8 มิ.ย. 2561 12,999.-
8 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2561 13,999.-
10 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 2561 12,999.-
14 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2561 13,999.-
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561 11,999.-
24 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561 12,999.-
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 14,999.-
1 ก.ค. - 4 ก.ค. 2561 13,999.-
10 ก.ค. - 13 ก.ค. 2561 13,999.-
14 ก.ค. - 17 ก.ค. 2561 15,999.-
15 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561 14,999.-
19 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 15,999.-
22 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561 14,999.-
29 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561 15,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll