Royal Tours World | ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น (ZE) **พิเศษ !! อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ

"> **พิเศษ !! อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ

" />

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น (ZE) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
17,900.-
257  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Cathay Pacific Airways

- ทัวร์ฮ่องกง สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระเช้านองปิง
- นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม หาด REPULSE BAY
- วดั แชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / วัดโป่วหลิน
- กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศาไปยังเกาะลันเตา
**พิเศษ !! อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 17,900.-
6 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561 17,900.-
13 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 17,900.-
14 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561 17,900.-
20 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 17,900.-
3 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561 17,900.-
10 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 19,900.-
11 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 19,900.-
17 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561 17,900.-
24 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 17,900.-
25 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 17,900.-
1 ก.ย. - 3 ก.ย. 2561 17,900.-
7 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 17,900.-
8 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 17,900.-
21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 17,900.-
6 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 17,900.-
12 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 19,900.-
19 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 17,900.-
20 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 17,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll