Royal Tours World | ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ BY HX (ZE)

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ BY HX (ZE) | 4 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
19,900.-
288  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Hongkong Airlines

- ทัวร์ฮ่องกง ชม A SYMPHONY OF LIGHTS
- กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา
- วัดโป่วหลิน+ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 
- VICTORIA PEAK + วัดแชกงหมิว
- ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม REPULSE BAY

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2561 19,900.-
15 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 2561 19,900.-
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561 19,900.-
6 ก.ค. - 9 ก.ค. 2561 19,900.-
13 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561 19,900.-
20 ก.ค. - 23 ก.ค. 2561 19,900.-
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 22,900.-
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 22,900.-
3 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561 19,900.-
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 22,900.-
17 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561 19,900.-
24 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 19,900.-
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561 19,900.-
7 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 19,900.-
14 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 19,900.-
21 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 19,900.-
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 21,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll