Royal Tours World | ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ BY EK (ZE)

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ BY EK (ZE) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
17,999.-
288  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Emirates

- ทัวร์ฮ่องกง ชม A SYMPHONY OF LIGHTS
- สนุกกับเครื่องเล่นโซนใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
- นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK
- นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม REPULSE BAY

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2561 17,999.-
15 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2561 17,999.-
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 17,999.-
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 17,999.-
7 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 17,999.-
14 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 17,999.-
21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 17,999.-
5 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 18,999.-
6 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561 18,999.-
12 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 19,999.-
13 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 20,999.-
19 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 18,999.-
20 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 18,999.-
26 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 18,999.-
27 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 18,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll