Royal Tours World | ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ BY HX (ZE)

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ BY HX (ZE) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
10,999.-
270  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Hongkong Airlines

- ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ บินครั้งเดียวเที่ยวครบ
- ชม สวนหยวนหมิงหยวน
- ชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง
- วัดแชกงหมิว สักการะเทพเจ้าแชกง
- วัดหวังต้าเซียน ขอพรให้สุขภาพแข็งแรง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2561 11,999.-
15 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2561 11,999.-
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 11,999.-
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 11,999.-
6 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561 11,999.-
13 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 11,999.-
20 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 11,999.-
27 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 13,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll