Royal Tours World | ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ลันเตา (ZE)

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ลันเตา (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
14,999.-
192  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Cathay Pacific Airways

- ทัวร์ฮ่องกง หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
- เยือนยุโรปกลางเอเชียโบสถ์เซนต์ปอล
- เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน / เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
- ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+ หลอวู่ ซิตี้

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2561 14,999.-
9 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2561 14,999.-
15 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 2561 15,999.-
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561 15,999.-
23 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561 15,999.-
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561 15,999.-
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561 15,999.-
6 ก.ค. - 9 ก.ค. 2561 15,999.-
7 ก.ค. - 10 ก.ค. 2561 15,999.-
13 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561 15,999.-
14 ก.ค. - 17 ก.ค. 2561 15,999.-
20 ก.ค. - 23 ก.ค. 2561 15,999.-
21 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561 15,999.-
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 17,999.-
28 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 17,999.-
3 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561 15,999.-
4 ส.ค. - 7 ส.ค. 2561 15,999.-
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 17,999.-
11 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561 17,999.-
17 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561 15,999.-
18 ส.ค. - 21 ส.ค. 2561 15,999.-
24 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 15,999.-
25 ส.ค. - 28 ส.ค. 2561 15,999.-
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561 15,999.-
1 ก.ย. - 4 ก.ย. 2561 14,999.-
8 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 15,999.-
14 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 15,999.-
15 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 15,999.-
21 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 15,999.-
22 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 15,999.-
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 15,999.-
6 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 14,999.-
13 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 17,999.-
19 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 16,999.-
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 16,999.-
26 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 16,999.-
27 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561 16,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll