Royal Tours World | ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (ZE) **เมนูพิเศษ!!...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง**

"> **เมนูพิเศษ!!...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง**

" />

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
15,999.-
299  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Hongkong Airlines

- เที่ยวฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
- ชมโชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
- สักการะเจ้าพ่อแชกง หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
- เก็บภาพประทับใจ ณ THE PARISIAN MACAO
- ช้อปปิ้งย่านดังอาทิ ถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
**เมนูพิเศษ!!...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง**

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2561 15,999.-
15 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 2561 15,999.-
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561 16,999.-
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561 15,999.-
6 ก.ค. - 9 ก.ค. 2561 15,999.-
13 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561 15,999.-
20 ก.ค. - 23 ก.ค. 2561 15,999.-
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 19,999.-
3 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561 15,999.-
10 ส.ค. - 14 มี.ค. 551 19,999.-
17 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561 15,999.-
24 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 15,999.-
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561 15,999.-
7 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 15,999.-
14 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 15,999.-
21 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 15,999.-
19 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 15,999.-
26 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 15,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll