Royal Tours World | เกาหลี ซุปเปอร์ X (IT)

ทัวร์เกาหลีใต้

เกาหลี ซุปเปอร์ X (IT) | 6 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
12,888.-
242  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ้ดื่มด่ำกับธรรมชาติแมกไม้
- ชมป้อมปราการฮวาซอง +สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- SEOUL TOWER+แลนด์มาร์คแห่งใหม่Seoullo 7017
- พระราชวังเคียงบ็อค+PAJU ENGLISH VILLAGE

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 15,888.-
12 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 14,888.-
19 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 15,888.-
28 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 17,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll