Royal Tours World | KOREA สักครั้ง...จะไม่ลืม (ZE) **พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

"> **พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

" />

ทัวร์เกาหลีใต้

KOREA สักครั้ง...จะไม่ลืม (ZE) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
13,900.-
237  ครั้ง 21-08-2018

เดินทางช่วง : กันยายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์เกาหลี สนุกสนาน ที่สวนสนุก EVERLAND
- ชมสวนซองโด สวนสวยใจกลางเมือง
- วัดโชเกซา วัดของศาสนาพุทธนิกาย เซน
- พระราชวังถ็อกซูกุงพระราชวังเก่าแก่
- สวนซองโด+ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
**พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ก.ย. - 5 ก.ย. 2561 14,900.-
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 14,900.-
6 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 14,900.-
7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2561 14,900.-
13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 14,900.-
14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2561 14,900.-
15 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 14,900.-
20 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 15,900.-
21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2561 15,900.-
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 15,900.-
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 15,900.-
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 15,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll