Royal Tours World | SUPER Golden Route A โตเกียว โอซาก้า (IT) **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ BBQ + ชาบู
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

"> **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ BBQ + ชาบู
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

SUPER Golden Route A โตเกียว โอซาก้า (IT) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
24,900.-
209  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
- ชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโตะ
- ชม ทาคายาม่าจินยะ+หมู่บ้าน Little Kyoto
- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ+ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- ปราสาทโอซาก้า+ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ BBQ + ชาบู
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ต.ค. - 30 พ.ย. 542 29,900.-
8 ต.ค. - 30 พ.ย. 542 29,900.-
15 ต.ค. - 30 พ.ย. 542 29,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll