Royal Tours World | HAPPY HOKKAIDO โลกสวย (HT) **พิเศษ !! ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+แช่ออนเซ็น

"> **พิเศษ !! ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+แช่ออนเซ็น

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

HAPPY HOKKAIDO โลกสวย (HT) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,777.-
241  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชม หุบเขาจิโกคุดานิ
- ลิ้มรสราเมนแสนอร่อย หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวา
- ชม ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีน้ำตาล + คลองโอตารุ
- โรงงานเบียร์ซัปโปโร + พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
- สวน Takino Suzuran Park+ศาลเจ้าฮอกไกโด
- โรงงานช็อคโกแลตอิชิ+ตลาดโจไก อิจิบะ
**พิเศษ !! ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+แช่ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561 35,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll