Royal Tours World | OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (TN)

ทัวร์ญี่ปุ่น

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (TN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
22,888.-
454  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia X

- ทัวร์ญี่ปุ่น แวะเช็คอินหมู่บ้านชิราคาวาโกะ
- เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต
- ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
- ป่าไผ่อาราชิยามา+สะพานโทเก็ตสึ
- สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
- สกัการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 22,888.-
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 23,888.-
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561 26,888.-
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 26,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll