Royal Tours World | HAPPY OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน (HT) **พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

"> **พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

HAPPY OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน (HT) | 5 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,999.-
270  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
- หมู่บ้าน Little Kyoto ซันมาจิซูจิ
- ตะลุยโกเบ ตามหาหุ่น Tetsujin 28 
- วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์
- ปราสาทโอซาก้า+ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
**พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
3 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561 27,999.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 30,999.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561 30,999.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 31,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll