Royal Tours World | SUPER Golden Route B โอซาก้า โตเกียว (IT) **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

"> **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

SUPER Golden Route B โอซาก้า โตเกียว (IT) | 5 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
24,888.-
241  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงามของปราสาทโอซาก้า
- ชม ศาลเจ้าเฮอัน+ศาล เจ้าฟูชิมิอินาริ
- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ+ทาคายาม่าจินยะ
- หมู่บ้าน Little Kyoto+ปราสาทมัตสึโมโต้
- หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก+ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
- ไหว้พระ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ+วัดนาริตะ
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561 28,888.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 31,888.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561 31,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll