Royal Tours World | OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ฟินนาเล่ (AUTUMN) (TN)

ทัวร์ญี่ปุ่น

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ฟินนาเล่ (AUTUMN) (TN) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
22,888.-
311  ครั้ง 02-10-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
- เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
- เมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
- เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ
- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ+ชมปราสาทโอซาก้า

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
7 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 25,888.-
14 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 25,888.-
21 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 25,888.-
28 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 25,888.-
4 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 24,888.-
11 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 24,888.-
18 พ.ย. - 21 พ.ย. 2561 24,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll