Royal Tours World | OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ไฟนอลลี่ สโนวี่ (TN)

ทัวร์ญี่ปุ่น

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ไฟนอลลี่ สโนวี่ (TN) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
23,888.-
249  ครั้ง 30-05-2018

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Scoot Airlines

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
- ชมเทศกาลแสงสีณ Nabana no Sato
- เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
- เมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ ทาคายาม่า
- เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ
- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ+ชมปราสาทโอซากา้

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561 23,888.-
2 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561 28,888.-
9 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561 28,888.-
16 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 26,888.-
23 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 26,888.-
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 39,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll