Royal Tours World | BIG.HIGHLIGHT MELBOURNE (BG)

ทัวร์ออสเตรเลีย

BIG.HIGHLIGHT MELBOURNE (BG) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
54,900.-
254  ครั้ง 01-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ทเกาะฟิลลิป
- ชมอาคารรัฐสภาที่ก่อสร้างตามแบบ สถาปัตยกรรมยุโรป
- สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่เต็มไปด้วยดอกไม้
- กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก
- รถไฟจักรไอน้ำโบราณเคยใช้ในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหิน
- สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK
- เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
6 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2561 54,900.-
20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 54,900.-
25 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 58,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll