Royal Tours World | ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง (BS) **พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
**ฟรี!!ชุดเสริมบารมี 1 ชุด**

"> **พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
**ฟรี!!ชุดเสริมบารมี 1 ชุด**

" />

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง (BS) | 1 วัน - คืน

product
เริ่มต้นที่ :
4,999.-
263  ครั้ง 18-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2561  

โปรแกรม : 1 วัน - คืน  

โดยสายการบิน : Nok Air

- เที่ยวพม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
- ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
- นมัสการพระนอนตาหวาน 
- สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
- สักการะ วัดหงาทัตยี
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาด สก๊อต
**พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
**ฟรี!!ชุดเสริมบารมี 1 ชุด**

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
21 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2561 4,999.-
25 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561 4,999.-
28 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561 4,999.-
5 ก.ค. - 5 ก.ค. 2561 4,999.-
9 ก.ค. - 9 ก.ค. 2561 4,999.-
12 ก.ค. - 12 ก.ค. 2561 4,999.-
16 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561 4,999.-
19 ก.ค. - 19 ก.ค. 2561 4,999.-
23 ก.ค. - 23 ก.ค. 2561 4,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll