Royal Tours World | พม่า สุดเพลิน..ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด (TS) ** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง

"> ** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง

" />

ทัวร์พม่า

พม่า สุดเพลิน..ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด (TS) | 1 วัน - คืน

product
เริ่มต้นที่ :
4,991.-
242  ครั้ง 19-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 1 วัน - คืน  

โดยสายการบิน : Nok Air

- ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวต
- สกัการะมหาเจดีย์ชเวดากอง / ขอพรเทพทันใจ
- ขอพรที่วัดพระเขี้ยวแก้ว / ขอพรหลวงพ่องาทัตยี
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561 4,991.-
23 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2561 5,491.-
24 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 5,491.-
29 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561 4,991.-
30 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561 5,491.-
1 ก.ค. - 1 ก.ค. 2561 5,491.-
6 ก.ค. - 6 ก.ค. 2561 4,991.-
7 ก.ค. - 7 ก.ค. 2561 5,491.-
8 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561 5,491.-
13 ก.ค. - 13 ก.ค. 2561 4,991.-
14 ก.ค. - 14 ก.ค. 2561 5,491.-
15 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 5,491.-
20 ก.ค. - 20 ก.ค. 2561 4,991.-
21 ก.ค. - 21 ก.ค. 2561 5,491.-
22 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 5,491.-
27 ก.ค. - 27 ก.ค. 2561 5,691.-
28 ก.ค. - 28 ก.ค. 2561 5,691.-
29 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 5,691.-
30 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 5,491.-
1 ส.ค. - 1 ส.ค. 2561 4,991.-
4 ส.ค. - 4 ส.ค. 2561 5,491.-
5 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561 5,491.-
10 ส.ค. - 10 ส.ค. 2561 4,991.-
11 ส.ค. - 11 ส.ค. 2561 5,491.-
12 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 5,891.-
13 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 5,691.-
17 ส.ค. - 17 ส.ค. 2561 4,991.-
18 ส.ค. - 18 ส.ค. 2561 5,491.-
19 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561 5,491.-
24 ส.ค. - 24 ส.ค. 2561 4,991.-
25 ส.ค. - 25 ส.ค. 2561 5,491.-
26 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 5,491.-
31 ส.ค. - 31 ส.ค. 2561 4,991.-
1 ก.ย. - 1 ก.ย. 2561 5,491.-
2 ก.ย. - 2 ก.ย. 2561 5,491.-
7 ก.ย. - 7 ก.ย. 2561 4,991.-
8 ก.ย. - 8 ก.ย. 2561 5,491.-
9 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 5,491.-
14 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 4,991.-
15 ก.ย. - 15 ก.ย. 2561 5,491.-
16 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 5,491.-
21 ก.ย. - 21 ก.ย. 2561 4,991.-
22 ก.ย. - 22 ก.ย. 2561 5,491.-
23 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 5,491.-
28 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561 4,991.-
29 ก.ย. - 29 ก.ย. 2561 5,491.-
30 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 5,491.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll