Royal Tours World | พม่า สุดจ๊าด..ย่างกุ้ง 2 วัน ไหว้พระ 9วัด (TS) ** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำเผา**

"> ** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำเผา**

" />

ทัวร์พม่า

พม่า สุดจ๊าด..ย่างกุ้ง 2 วัน ไหว้พระ 9วัด (TS) | 2 วัน 1 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
6,991.-
241  ครั้ง 19-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 2 วัน 1 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Air

- ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระอิ่มบุญถึง 9 วัด
- สกัการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
- ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ
- ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว / ขอพรหลวงพ่องาทัตยี
- สกัการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำเผา**

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2561 7,491.-
27 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561 6,991.-
28 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561 6,991.-
29 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561 7,491.-
30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 7,491.-
1 ก.ค. - 2 ก.ค. 2561 6,991.-
5 ก.ค. - 6 ก.ค. 2561 6,991.-
6 ก.ค. - 7 ก.ค. 2561 7,291.-
7 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561 7,491.-
12 ก.ค. - 13 ก.ค. 2561 6,991.-
13 ก.ค. - 14 ก.ค. 2561 7,291.-
14 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 7,491.-
15 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561 7,291.-
18 ก.ค. - 19 ก.ค. 2561 6,991.-
19 ก.ค. - 20 ก.ค. 2561 6,991.-
20 ก.ค. - 21 ก.ค. 2561 7,291.-
21 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 7,491.-
22 ก.ค. - 23 ก.ค. 2561 7,291.-
25 ก.ค. - 26 ก.ค. 2561 6,991.-
26 ก.ค. - 27 ก.ค. 2561 7,291.-
27 ก.ค. - 28 ก.ค. 2561 7,491.-
28 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 7,491.-
29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 7,491.-
2 ส.ค. - 3 ส.ค. 2561 6,991.-
3 ส.ค. - 4 ส.ค. 2561 7,291.-
5 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561 7,291.-
8 ส.ค. - 9 ส.ค. 2561 6,991.-
9 ส.ค. - 10 ก.ย. 2561 6,991.-
10 ส.ค. - 11 ส.ค. 2561 7,291.-
11 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 7,691.-
12 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 7,691.-
16 ส.ค. - 17 ส.ค. 2561 6,991.-
17 ส.ค. - 18 ส.ค. 2561 7,291.-
18 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561 7,491.-
19 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561 7,291.-
23 ส.ค. - 24 ส.ค. 2561 6,991.-
24 ส.ค. - 25 ส.ค. 2561 7,291.-
25 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 7,491.-
26 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 7,291.-
29 ส.ค. - 30 ส.ค. 2561 6,991.-
30 ส.ค. - 31 ส.ค. 2561 6,991.-
31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2561 7,291.-
1 ก.ย. - 2 ก.ย. 2561 7,491.-
2 ก.ย. - 3 ก.ย. 2561 7,291.-
6 ก.ย. - 7 ก.ย. 2561 6,991.-
7 ก.ย. - 8 ก.ย. 2561 7,291.-
8 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 7,491.-
9 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 7,291.-
12 ก.ย. - 13 ก.ย. 2561 6,991.-
13 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 6,991.-
14 ก.ย. - 15 ก.ย. 2561 7,291.-
15 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 7,491.-
16 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 7,291.-
19 ก.ย. - 20 ก.ย. 2561 6,991.-
20 ก.ย. - 21 ก.ย. 2561 6,991.-
21 ก.ย. - 22 ก.ย. 2561 7,291.-
22 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 7,491.-
23 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 7,291.-
26 ก.ย. - 27 ก.ย. 2561 6,991.-
27 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561 6,991.-
28 ก.ย. - 29 ก.ย. 2561 7,291.-
29 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 7,491.-
30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 7,291.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll