Royal Tours World | ROYAL MANDALAY (ZE) **พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา+โชว์หุ่นเชิด

"> **พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา+โชว์หุ่นเชิด

" />

ทัวร์พม่า

ROYAL MANDALAY (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
11,888.-
257  ครั้ง 20-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์พม่า สัมผัสมนต์สเน่ห์ทะเลเจดีย์ พุกาม
- สักการะ เจดียช์ เวสิกอง+ชม วัดกุบยางกี
- ชม เจดีย์ติโลมินโล+ชม วิหารธรรมมายันจี
- ชม เจดีย์มิงกุน+ระฆังมิงกุน+เจดีย์ชินพิวเม
- ชม วัดชเวนันดอร์อาคารไม้สักทองสลัก
- ชม สะพานไม้สักอูเบ็ง สร้างด้วยไม้สัก
**พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา+โชว์หุ่นเชิด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
21 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 11,888.-
12 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 12,888.-
9 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 14,888.-
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 11,888.-
13 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 11,888.-
27 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 11,888.-
11 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 13,888.-
19 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 12,888.-
26 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 12,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll