Royal Tours World | ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม (BS) **พิเศษ !! อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่นํ้าเผา
**ฟรี!!ชุดเสริมบารมี 

"> **พิเศษ !! อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่นํ้าเผา
**ฟรี!!ชุดเสริมบารมี 

" />

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม (BS) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
20,900.-
262  ครั้ง 21-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์พม่า สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
- สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
- ชม พระราชวังชเวนานจอง ชมวิวเขามัณฑะเลย์
- พระราชวังมัณฑะเลย์ ส่องทะเลสาบอินเล
- สักการะพระบัวเข็ม ชมหุ่นเชิด พุกาม
**พิเศษ !! อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่นํ้าเผา
**ฟรี!!ชุดเสริมบารมี 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 20,900.-
12 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 20,900.-
19 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 20,900.-
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 20,900.-
2 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561 20,900.-
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 20,900.-
16 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561 20,900.-
23 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 20,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll