Royal Tours World | Myanmar Paradise เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (TS)

ทัวร์พม่า

Myanmar Paradise เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (TS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
14,891.-
234  ครั้ง 21-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Bangkok Airways

- ทัวร์พม่า สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
- สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี
- สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
- นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
- ขอพรให้ธุรกิจการงาน กับพระสุริยันจันทรา
- ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2561 14,891.-
13 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 14,891.-
27 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 15,891.-
17 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561 14,891.-
14 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 14,891.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll