Royal Tours World | หลงรัก...พุกาม (BS) **พิเศษ!!กุ้งแม่นํ้าเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
**แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี

"> **พิเศษ!!กุ้งแม่นํ้าเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
**แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี

" />

ทัวร์พม่า

หลงรัก...พุกาม (BS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
11,900.-
254  ครั้ง 21-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- เที่ยวพม่าชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
- สักการะพระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 
- ชมทุ่งทะเลเจดีย์  ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
- ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองของเมืองพุกาม
- ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์
**พิเศษ!!กุ้งแม่นํ้าเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
**แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 2561 11,900.-
6 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561 11,900.-
20 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 11,900.-
27 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 12,900.-
3 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561 11,900.-
11 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 12,900.-
24 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 11,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll