Royal Tours World | พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน (BS) **พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา

"> **พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา

" />

ทัวร์พม่า

พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน (BS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
11,900.-
257  ครั้ง 21-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Bangkok Airways

- ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
- ชมเมืองอังวะอย่างเพลิดเพลิน ด้วยรถม้า
- ชมเจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ก่อสร้าง ด้วยไม้สัก
- ชม เจดีย์มิงกุน+ระฆังมิงกุน+เจดีย์ชินพิวมิน
- นมัสการ พระมหามัยมุนีพระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง+ทะเลสาบคองตามัน
**พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 11,900.-
6 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561 11,900.-
13 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 11,900.-
27 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 12,900.-
11 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 12,900.-
24 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 11,900.-
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 11,900.-
7 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 11,900.-
21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 11,900.-
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 11,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll