Royal Tours World | พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม (BS) **พิเศษ!!.. เมนูกุ้งแม่น้ำเผา+ฟรี!!ชุดเสริมบารมี**

"> **พิเศษ!!.. เมนูกุ้งแม่น้ำเผา+ฟรี!!ชุดเสริมบารมี**

" />

ทัวร์พม่า

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม (BS) | 2 วัน 1 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
7,900.-
263  ครั้ง 21-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 2 วัน 1 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Air

- ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
- ขอพร เทพทันใจ, เทพกระซิบ, เจดีย์โบตะทาวน์
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
- อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
**พิเศษ!!.. เมนูกุ้งแม่น้ำเผา+ฟรี!!ชุดเสริมบารมี**

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561 7,900.-
3 ก.ค. - 4 ก.ค. 2561 7,900.-
10 ก.ค. - 11 ก.ค. 2561 7,900.-
17 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561 7,900.-
24 ก.ค. - 25 ก.ค. 2561 7,900.-
31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561 7,900.-
7 ส.ค. - 8 ส.ค. 2561 7,900.-
14 ส.ค. - 15 ส.ค. 2561 7,900.-
21 ส.ค. - 22 ส.ค. 2561 7,900.-
28 ส.ค. - 29 ส.ค. 2561 7,900.-
4 ก.ย. - 5 ก.ย. 2561 7,900.-
11 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 7,900.-
18 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 7,900.-
25 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 7,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll