Royal Tours World | SUPER SHOCK !! พม่า มัณฑะเลย์ (BS) **พิเศษ !! อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่นํ้าเผา
**ฟรี!!ชุดเสริมบารมี

"> **พิเศษ !! อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่นํ้าเผา
**ฟรี!!ชุดเสริมบารมี

" />

ทัวร์พม่า

SUPER SHOCK !! พม่า มัณฑะเลย์ (BS) | 2 วัน 1 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
6,900.-
236  ครั้ง 21-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 2 วัน 1 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์พม่าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
- ชมสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในดลก สะพานไม้อูเบ็ง
- ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
- ชมวัดกุโสดอ
**พิเศษ !! อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่นํ้าเผา
**ฟรี!!ชุดเสริมบารมี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2561 7,900.-
29 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561 6,900.-
7 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561 7,900.-
13 ก.ค. - 14 ก.ค. 2561 6,900.-
21 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 7,900.-
28 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 7,900.-
4 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561 7,900.-
11 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 7,900.-
17 ส.ค. - 18 ส.ค. 2561 6,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll