Royal Tours World | นะโม MANDALAY (ZE) **พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา

"> **พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา

" />

ทัวร์พม่า

นะโม MANDALAY (ZE) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
9,888.-
241  ครั้ง 21-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์พม่า 3 เมือง มัณฑธเลย์ สกายน์ มิงกุน
- ชมภูเขาสกายน์+ชม เจดีย์กวงมูดอร์
- ชม วัดอูมินทงแส่+ขึ้น ดอยสกายน์
- ชม เจดีย์มิงกุน+ชม ระฆังมินกุน+เจดีย์ชินพิวเม
- ชม วัดชเวนันดอร์+พระราชวังมัณฑะเลย์
- พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
- ชม สะพานไม้สักอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สัก
**พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 9,888.-
13 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 10,888.-
27 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 13,888.-
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 9,888.-
21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 9,888.-
12 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561 11,888.-
20 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 11,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll