Royal Tours World | โปรประหยัด ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (BS) **พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

"> **พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

" />

ทัวร์พม่า

โปรประหยัด ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (BS) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
9,999.-
222  ครั้ง 21-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : Nok Air

- ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
- เจดีย์ชเวมอดอร์ / พระธาตุอินทร์แขวน
- ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
- ชม พระราชวงับุเรงนอง / ขอพรเทพทันใจ
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
- นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
**พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 9,999.-
23 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561 9,999.-
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 9,999.-
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561 9,999.-
6 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561 9,999.-
7 ก.ค. - 9 ก.ค. 2561 9,999.-
13 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 9,999.-
14 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561 9,999.-
20 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 9,999.-
21 ก.ค. - 23 ก.ค. 2561 9,999.-
27 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 10,900.-
28 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561 10,900.-
3 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561 9,999.-
4 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561 9,999.-
10 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 10,900.-
11 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 11,900.-
17 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561 9,999.-
18 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561 9,999.-
24 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 9,999.-
25 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 9,999.-
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 9,999.-
1 ก.ย. - 3 ก.ย. 2561 9,999.-
7 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561 9,999.-
8 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 9,999.-
14 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561 9,999.-
15 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 9,999.-
21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 9,999.-
22 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 9,999.-
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 9,999.-
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 9,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll