Royal Tours World | Turkey Istanbul (IT)

ทัวร์ตุรกี

Turkey Istanbul (IT) | 8 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
34,888.-
271  ครั้ง 25-06-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Turkish Airlines

- ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป
- ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน+สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชม พระราชวังทอปกาปี+เมืองโบราณเอฟฟิซุส
- ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน
- เมืองโบราณเฮียราโพลส+เมืองคัปปาโดเกีย
- ชมระบำหน้าท้อง+เมืองเกอเรเม
- คัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
18 ก.ค. - 25 ก.ค. 2561 34,888.-
8 ส.ค. - 15 ส.ค. 2561 36,888.-
22 ส.ค. - 29 ส.ค. 2561 34,888.-
29 ส.ค. - 5 ก.ย. 2561 35,888.-
12 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 34,888.-
26 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 35,888.-
10 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 36,888.-
17 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561 36,888.-
24 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561 36,888.-
7 พ.ย. - 14 พ.ย. 2561 35,888.-
21 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561 35,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll