Royal Tours World | WOW WOW!! TURKEY (ZE)

ทัวร์ตุรกี

WOW WOW!! TURKEY (ZE) | 6 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
26,999.-
225  ครั้ง 25-06-2018

เดินทางช่วง : กันยายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Qatar Airways

- ทัวร์ตุรกี 5 เมือง ในราคาสุดว้าว !!!
- เมืองคัปปาโดเจีย หรือ ปล่องไฟนางฟ้า
- เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานสมัยโบราณ
- เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้ายน้ำตกไหลเป็นชั้นๆ
- เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโรมันโบราณ
- เมืองอัลทาเลีย ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนีย

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ก.ย. - 6 ก.ย. 2561 26,999.-
5 ก.ย. - 10 ก.ย. 2561 27,999.-
8 ก.ย. - 13 ก.ย. 2561 27,999.-
12 ก.ย. - 17 ก.ย. 2561 27,999.-
15 ก.ย. - 20 ก.ย. 2561 27,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll