Royal Tours World | Deluxe TURKEY (ZE)

ทัวร์ตุรกี

Deluxe TURKEY (ZE) | 8 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
39,888.-
246  ครั้ง 25-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Turkish Airlines

- ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS)
- ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย+เมืองโบราณเอฟฟิซุส
- ชม ปราสาทปุยฝ้าย+นครใต้ดิน+โชว์ระบำหน้าท้อง
- ชม หุบเขาอุซิซาร์+ชม BLUE MOSQUE
- อุโมงคเ์ก็บน้ำเยเรบาทัน+ตลาดสไปซ์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2561 39,888.-
14 ก.ค. - 21 ก.ค. 2561 39,888.-
23 ส.ค. - 30 ส.ค. 2561 39,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll