Royal Tours World | UNSEEN TURKEY (ZE)

ทัวร์ตุรกี

UNSEEN TURKEY (ZE) | 9 วัน 6 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
33,888.-
195  ครั้ง 25-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 9 วัน 6 คืน  

โดยสายการบิน : Turkish Airlines

- ทัวร์ตุรกี เที่ยวครบบินตรง พักหรู 5 ดาว
- สุสานอตาเติร์ก ผู้นำในสงครามกู้อิสรภาพ
- นครใต้ดิน มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น
- ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง+หุบเขาอุซิซาร์
- ชม ปราสาทปุยฝ้าย+เมืองเฮียราโพลิส
- ชม บ้านพระแม่มารี+วิหารอะโครโปลิส
- ม้าไม้แห่งกรุงทรอย+พระราชวังโดลมาบาห์เช
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561 33,888.-
29 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2561 33,888.-
3 ก.ค. - 11 ก.ค. 2561 33,888.-
12 ก.ค. - 20 ก.ค. 2561 33,888.-
13 ก.ค. - 21 ก.ค. 2561 33,888.-
18 ก.ค. - 26 ก.ค. 2561 33,888.-
23 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561 34,888.-
28 ก.ค. - 5 ส.ค. 2561 34,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll