Royal Tours World | TURKEY KAZAKHSTAN (SM)

ทัวร์ตุรกี

TURKEY KAZAKHSTAN (SM) | 9 วัน 6 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
29,927.-
225  ครั้ง 25-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 9 วัน 6 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังทอปกาปิ
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
- ชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอย+เมืองเอฟฟิซุ
- ชม บ้านของพระแม่มารี+ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
12 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561 29,927.-
26 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561 29,927.-
31 ก.ค. - 8 ส.ค. 2561 29,927.-
14 ส.ค. - 22 ส.ค. 2561 29,927.-
28 ส.ค. - 5 ก.ย. 2561 29,927.-
11 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 29,927.-
25 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 29,927.-
2 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 29,927.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll