Royal Tours World | มหัศจรรย์ TURKEY (BS)

ทัวร์ตุรกี

มหัศจรรย์ TURKEY (BS) | 9 วัน 6 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
32,900.-
201  ครั้ง 25-06-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 9 วัน 6 คืน  

โดยสายการบิน : Turkish Airlines

- ทัวร์ตุรกี ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่
- ชม เมืองโบราณทรอย ม้าไม้เมืองทรอย
- ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส+พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
- ชมนครใต้ดินคาดัค+พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 
- พระราชวังโดลมาบาห์เช่+สเุหร่าสีน้ำเงิน
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus
- อุโมงคเก็บน้ำเยเรบาตัน+ชมพระราชวังทอปกาปึ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
9 ก.ค. - 13 ก.ค. 2561 32,900.-
19 ก.ค. - 27 ก.ค. 2561 32,900.-
30 ก.ค. - 7 ส.ค. 2561 33,900.-
5 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561 33,900.-
8 ส.ค. - 16 ส.ค. 2561 33,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll