Royal Tours World | LOVE LOVE TURKEY (SM)

ทัวร์ตุรกี

LOVE LOVE TURKEY (SM) | 9 วัน 6 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
29,927.-
250  ครั้ง 25-06-2018

เดินทางช่วง : สิงหาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 9 วัน 6 คืน  

โดยสายการบิน : Mahan Air

- ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
- ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
- ชม โรงงานเครื่องหนัง+ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
- เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
- ชม บ้านของพระแม่มารี+ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 ส.ค. - 10 ส.ค. 2561 29,927.-
7 ส.ค. - 15 ส.ค. 2561 31,927.-
14 ส.ค. - 22 ส.ค. 2561 29,927.-
21 ส.ค. - 29 ส.ค. 2561 29,927.-
23 ส.ค. - 31 ส.ค. 2561 29,927.-
28 ส.ค. - 5 ก.ย. 2561 29,927.-
4 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 29,927.-
11 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 29,927.-
13 ก.ย. - 21 ก.ย. 2561 29,927.-
14 ก.ย. - 22 ก.ย. 2561 29,927.-
18 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 29,927.-
21 ก.ย. - 29 ก.ย. 2561 29,927.-
25 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 29,927.-
2 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561 29,927.-
4 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561 29,927.-
9 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561 31,927.-
12 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561 31,927.-
19 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 32,927.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll