Royal Tours World | Welcome to Turkey (CS)

ทัวร์ตุรกี

Welcome to Turkey (CS) | 10 วัน 7 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
28,922.-
272  ครั้ง 25-06-2018

เดินทางช่วง : สิงหาคม - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 10 วัน 7 คืน  

โดยสายการบิน : Qatar Airways

- ทัวร์ตุรกี เยือนโบดรัมเมืองตากอากาศสำคัญ
- ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล่
- คัปปาโดเกียดินแดนอันน่าอัศจรรย์เกิดจากลาวา
- อิสตันบูลดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
- ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
30 ส.ค. - 8 ก.ย. 2561 29,922.-
3 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561 29,922.-
6 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561 29,922.-
10 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561 29,922.-
13 ก.ย. - 22 ก.ย. 2561 29,922.-
17 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561 29,922.-
20 ก.ย. - 29 ก.ย. 2561 29,922.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll