Royal Tours World | HILIGHT TURKEY (HN)

ทัวร์ตุรกี

HILIGHT TURKEY (HN) | 9 วัน 6 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
33,777.-
223  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : สิงหาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 9 วัน 6 คืน  

โดยสายการบิน : Turkish Airlines

- ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีปร่องรอยแห่งอารยธรรม
- ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เมืองเกอเรเม
- ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE
- ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย+เมืองอิสตันบูล
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส+ฮิปโปโดรม
- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย+อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
9 ส.ค. - 17 ส.ค. 2561 35,777.-
19 ส.ค. - 27 ส.ค. 2561 33,777.-
5 ก.ย. - 13 ก.ย. 2561 34,777.-
16 ก.ย. - 24 ก.ย. 2561 34,777.-
8 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 34,777.-
21 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 35,777.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll