Royal Tours World | TURKEY DELIGHT (SM)

ทัวร์ตุรกี

TURKEY DELIGHT (SM) | 8 วัน 6 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
32,927.-
254  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : กันยายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 8 วัน 6 คืน  

โดยสายการบิน : Qatar Airways

- ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- พระราชทอปกาปึ, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
- ชม โรงงานเครื่องหนัง+ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
- เมืองเอฟฟิซุส + ชม สวนผีเสื้อที่มีความสวยงาม
- ชม บ้านของพระแม่มารี+ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
16 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 32,927.-
23 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561 32,927.-
9 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561 33,927.-
21 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561 33,927.-
6 พ.ย. - 13 พ.ย. 2561 32,927.-
11 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561 32,927.-
15 พ.ย. - 22 พ.ย. 2561 32,927.-
22 พ.ย. - 29 พ.ย. 2561 32,927.-
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2561 36,927.-
2 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 36,927.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll