Royal Tours World | Surprise Tulip Turkey (PL)

ทัวร์ตุรกี

Surprise Tulip Turkey (PL) | 8 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
32,888.-
250  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Turkish Airlines

- ทัวร์ตุรกี อิสระกับการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี
- จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม
- ชม พระราชวัง ทอปกาปึ+ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque
- ชม บ้านพระแม่มารี+ชม ปราสาทปุยฝ้าย
- ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ เมืองเกอเรเม
- ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
23 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561 32,888.-
7 ก.ค. - 14 ก.ค. 2561 32,888.-
26 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561 32,888.-
10 ส.ค. - 17 ส.ค. 2561 32,888.-
11 ส.ค. - 18 ส.ค. 2561 32,888.-
25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2561 32,888.-
8 ก.ย. - 15 ก.ย. 2561 32,888.-
22 ก.ย. - 29 ก.ย. 2561 32,888.-
28 ก.ย. - 5 ต.ค. 2561 32,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll