Royal Tours World | บาหลีบรูไน Fantastic of ASEAN (GH)

ทัวร์อินโดนีเซีย

บาหลีบรูไน Fantastic of ASEAN (GH) | 5 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
19,900.-
273  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Royal Brunei

- ทัวร์บาหลี+บรูไน ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ
- ชม มัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
- ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายากบนเกาะบอเนียว
- ชม วัดอุลันดานูบราตันล้อมด้วยขุนเขาและทะเลสาบ
- ชมความงดงามภูเขาไฟบาตูร์+ทะเลสาบาตูร์
- ชม หมู่บ้านคินตามณีจุดชมวิวภูเขาไฟ+ทะเลสาบบาร์ตู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
10 ก.ค. - 14 ก.ค. 2561 20,900.-
24 ก.ค. - 28 ก.ค. 2561 21,900.-
7 ส.ค. - 11 ส.ค. 2561 21,900.-
21 ส.ค. - 25 ส.ค. 2561 20,900.-
18 ก.ย. - 22 ก.ย. 2561 20,900.-
9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561 22,900.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 22,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll