Royal Tours World | บาหลี บุโรพุทโธ (BS)

ทัวร์อินโดนีเซีย

บาหลี บุโรพุทโธ (BS) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
20,900.-
314  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ทัวร์บาหลี สัมผัสมนต์สเน่ห์ ดินแดนแห่งเทพเจ้า
- ชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ+วัดอูลูวาตู+สวนวิษณุ
- ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง
- มหาสถูปโบโรบูดูร์คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุท โธ
- วัดปะวนหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Candi Pawon
- ชมบาร๊องแดนซ์+ภูเขาไฟบาตูร์และทะเลสาบาตูร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2561 22,900.-
4 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561 20,900.-
25 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561 23,900.-
8 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 23,900.-
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 20,900.-
19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561 20,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll