Royal Tours World | Destination BALI BRUNEI (ZE)

ทัวร์อินโดนีเซีย

Destination BALI BRUNEI (ZE) | 5 วัน 4 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
19,888.-
195  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 4 คืน  

โดยสายการบิน : Royal Brunei

- ทัวร์บาหลี-บรูไน เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ
- ชม ระบำบารอง แดนซ์ ของชาวเกาะ บาหลี
- วิหารเทมภัคศิริงค์+ชายหาดจิมบารัน 
- ชม วัดเม็งวี+เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม
- ชม วัดอุลัน ดานู+วิหารทานาล็อท
- ชม มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน
- ชม มัสยิดทองคำ+ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ
- ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561 19,888.-
24 ก.ค. - 28 ก.ค. 2561 20,888.-
21 ส.ค. - 25 ส.ค. 2561 20,888.-
25 ก.ย. - 29 ก.ย. 2561 19,888.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561 21,888.-
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2561 24,888.-
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2561 24,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll