Royal Tours World | Paradise in BALI (ZE)

ทัวร์อินโดนีเซีย

Paradise in BALI (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
15,888.-
252  ครั้ง 26-06-2018

เดินทางช่วง : มิถุนายน - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- เที่ยวบาหลี ชม สวนพระวิษณุ สักการะของพระวิษณุ
- ชม วิหารอูลูวาตู พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม
- หมู่บ้าน คินตามณี ชม ภูเขาไฟบาตูร์และ ทะเลสาบบาตูร์
- ชมระบำบารอง แดนซ์ / วิหารเทมภัคศิริงค์
- ชม วัดเม็งวี / เทือกเขาเบดูกัล / ชม วัดอุลัน ดานู
- ทะเลสาบบราตัน / วิหารทานาล็อท
- ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน / คูต้า เซ็นเตอร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
21 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561 15,888.-
12 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 16,888.-
19 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 16,888.-
9 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561 16,888.-
23 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 16,888.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll